Ostatní

Identifikace kosterních pozůstatků


GSM hotline: 731 503 250 / service@DNA.com.cz


DNA (Deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou těch nebuněčných organismů, u nichž hraje tuto úlohu RNA (RNA-viry, virusoidy a viroidy). DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.
U eukarotických organizmů (jako rostliny a žívočichové) je DNA uložena vždy uvnitř buněčného jádra zatímco u prokaryot (např bakterie) se DNA nachází volně v cytoplazmě. Genová výbava člověka obsahuje přibližně 3,2 x 109 vazebných párů. (zdroj:Wikipedia)

DNA můžeme vyizolovat i z buněk kostní tkáně. Forenzní DNA servis používá pro DNA identifikaci kostí metodu vyvinutou pro identifikaci obětí z masových hrobů v bývalé Jugoslávii (vlastní know-how). Dokážeme zpracovat i 10 000 let staré kosterní pozůstatky z neolitu.

Kromě vědecko-výzkumného projektu ARCHEOSTEON (identifikace kosterních pozůstatků přemyslovské rodiny) a identifikací pro potřeby Policie a církve jsme občas požádáni o identifikaci kosterních pozůstatků pro soukromou klientelu. V poslední době jsme řešili zajímavý případ, kdy klient při přemisťování tělesných ostatků dědečka do rodinné hrobky zjistil, že v hrobě se nacházejí kostry 2 osob (rozpor s předpokladem). Antropologických zkoumáním se nepodařilo kostry odlišit a proto bylo po nezbytných administrativních úkonech přikročeno k DNA identifikaci. Z obou koster byla provedena analýza STR, určení haplotypu Y-chromozomu a porovnání výsledných DNA profilů s žijícími osobami. Výsledkem byla pozitivní identifikace jedné z koster.

Pokud máte zájem o identifikaci kosterních pozůstatků:

Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: +420 731 503 250, tel/fax/záznamník: +420 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz a vyčkejte dalších instrukcí.

Pokud se v kontextu nálezu kosterních pozůstatků vyskytují náznaky závadového chování spadajícího do působnosti Trestního zákona (například vražda), je nejlepším řešením co nejrychleji informovat Policii.

Copyright 2007-2010 Forenzní DNA servis
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák