DNA v médiích

Tisková zpráva Úřadu na ochranu osobních údajů - Nesouhlas s postupem vlády při přípravě nové právní úpravy

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů vyjadřuje nesouhlas s postupem vlády při přípravě nové právní úpravy vymahatelnosti identifikačních úkonů Policie zasahujících do soukromí fyzických osob. Nejde jen o obsah a rozsah samotné novelizace; Úřad pro ochranu osobních údajů je povinným připomínkovým místem v rámci legislativního procesu vlády, a přesto mu nebyl projednávaný návrh zákona vůbec předložen. Předkladatel návrhu, kterým je ministr vnitra, nevyužil ani možnosti předchozí diskuse o rozsahu tohoto mimořádného zásahu do soukromí fyzické osoby a zohlednění odlišnosti postavení osoby podezřelé od osoby již obviněné, případně osoby ve výkonu trestu nebo osoby, které bylo uloženo ochranné léčení.

Zpracování citlivých údajů, kam nepochybně genetické, biologické a biometrické informace získané či odebrané od fyzické osoby patří, je v zásadě bez souhlasu fyzické osoby předpisy EU zakázáno. Pokud k němu má dojít bez souhlasu, jak návrh zákona očekává, a to dokonce proti vůli subjektu údajů, měl by být tento postup umožněn jen v naprosto výjimečných případech (například když existuje důvodné podezření ze spáchání závažného trestného činu). I v tomto případě však musejí být zachovány veškeré podmínky pro zpracování dat: Zejména musí být stanoven rozsah zpracovávaných údajů a doba pro jejich uchovávání. Jedině v tomto případě může Česká republika dostát svým závazkům v ochraně základních lidských práv, kam právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů patří.
Ondřej Kolenatý, design by Spěvák